Госпитальная продукция
gospitalnaya-produktsiya
Бахилы, перчатки, одежда для операционных
bakhily-perchatki-odezhda-dlya-operatsionnykh
Биопсия
biopsiya
Бумага для УЗИ, ЭКГ, электроды для ЭКГ
bumaga-dlya-uzi-ekg-elektrody-dlya-ekg
Вентиляция легких
ventilyatsiya-legkikh
Внутривенный доступ
vnutrivennyy-dostup
Изделия для инфузионной терапии
izdeliya-dlya-infuzionnoy-terapii
Зонды, катетеры уретральные
zondy-katetery-uretralnye
Перевязочный и расходный материал
perevyazochnyy-i-raskhodnyy-material
Пеленки, подгузники, салфетки, коврики, воротники
pelenki-podguzniki-salfetki-kovriki-vorotniki
Сумки, намордники, бандажи, попоны
sumki-namordniki-bandazhi-popony
Шприцы
shpritsy
Протезы
protezy
Разное
raznoe
Дезинфекция
dezinfektsiya
Инструмент общехирургический
instrument-obshchekhirurgicheskiy
Зажимы, цапки
zazhimy-tsapki
Иглодержатели
igloderzhateli
Иглы хирургические
igly-khirurgicheskie
Лезвия, ручки
lezviya-ruchki
Ножницы
nozhnitsy
Пинцеты
pintsety
Ретракторы, зонды, крючки
retraktory-zondy-kryuchki
Разное
raznoe
Инструмент офтальмологический
instrument-oftalmologicheskiy
Векорасширители, векоподъемники
vekorasshiriteli-vekopodemniki
Иглодержатели
igloderzhateli
Канюли
kanyuli
Лезвия, ножи, ножницы
lezviya-nozhi-nozhnitsy
Пинцеты
pintsety
Расширители слезных канальцев, зонды, крючки
rasshiriteli-sleznykh-kanaltsev-zondy-kryuchki
Шпатели, факочопперы
shpateli-fakochoppery
Разное
raznoe
Лаборатория
laboratoriya
Дозаторы, наконечники
dozatory-nakonechniki
Контейнеры
konteynery
Пробирки
probirki
Реагенты
reagenty
Стекла
stekla
Тест полоски
test-poloski
Экспресс тесты
ekspress-testy
Разное
raznoe
Оборудование
oborudovanie
Наркозные аппараты
narkoznye-apparaty
Генераторы ЭХВЧ
generatory-ekhvch
Диагностическое оборудование
diagnosticheskoe-oborudovanie
Гастроскопы, эндоскопы
gastroskopy-endoskopy
Кардиографы, тонометры
kardiografy-tonometry
Ларингоскопы
laringoskopy
Микроскопы, видеоокуляры
mikroskopy-videookulyary
Отоскопы, стетоскопы, офтальмоскопы
otoskopy-stetoskopy-oftalmoskopy
Разное
raznoe
Дозаторы шприцевые, отсасыватели
dozatory-shpritsevye-otsasyvateli
Запечатывающее устройство, лента
zapechatyvayushchee-ustroystvo-lenta
Оборудование для лаборатории
oborudovanie-dlya-laboratorii
Рентген аппараты
rentgen-apparaty
Рециркуляторы
retsirkulyatory
Светильники
svetilniki
Системы компьютерной радиографии
sistemy-kompyuternoy-radiografii
Столы, стойки
stoly-stoyki
УЗИ, мониторы пациента
uzi-monitory-patsienta
Центрифуги
tsentrifugi
Разное
raznoe
Рентген-кабинет
rentgen-kabinet
Кассеты, рамки
kassety-ramki
Пленки
plenki
Реагенты, рентгеновские маркеры
reagenty-rentgenovskie-markery
Средства индивидуальной защиты
sredstva-individualnoy-zashchity
Экраны усиливающие
ekrany-usilivayushchie
Разное
raznoe
Стоматология
stomatologiya
Бормашинки, боры
bormashinki-bory
Головки полировочные, щетки, резинки, пасты
golovki-polirovochnye-shchetki-rezinki-pasty
Расширители, щипцы, элеваторы
rasshiriteli-shchiptsy-elevatory
Скейлеры
skeylery
Стоматология для грызунов
stomatologiya-dlya-gryzunov
Разное
raznoe
Травматология
travmatologiya
TPLO
tplo
Аппарат Илизарова
apparat-ilizarova
Аппараты внешней фиксации
apparaty-vneshney-fiksatsii
Винты
vinty
Хранение винтов
khranenie-vintov
Винты БКС
vinty-bks
Винты стягивающие
vinty-styagivayushchie
Винты, спицы шовные
vinty-spitsy-shovnye
Винты кортикальные с У/С
vinty-kortikalnye-s-u-s
Винты кортикальные D1.2мм
vinty-kortikalnye-d1-2mm
Винты кортикальные D1.5мм
vinty-kortikalnye-d1-5mm
Винты кортикальные D2.0мм
vinty-kortikalnye-d2-0mm
Винты кортикальные D2.4мм
vinty-kortikalnye-d2-4mm
Винты кортикальные D2.7мм
vinty-kortikalnye-d2-7mm
Винты кортикальные D3.5мм
vinty-kortikalnye-d3-5mm
Винты кортикальные D4.5мм
vinty-kortikalnye-d4-5mm
Винты спонгиозные с У/С
vinty-spongioznye-s-u-s
Винты спонгиозные D4.0мм с полной нарезкой
vinty-spongioznye-d4-0mm-s-polnoy-narezkoy
Винты спонгиозные D4.0мм с частичной нарезкой
vinty-spongioznye-d4-0mm-s-chastichnoy-narezkoy
Винты спонгиозные D5.5мм с полной нарезкой
vinty-spongioznye-d5-5mm-s-polnoy-narezkoy
Гипсовые повязки, цемент
gipsovye-povyazki-tsement
Инструмент травматологический
instrument-travmatologicheskiy
Кусачки, костные зажимы, изгибатели
kusachki-kostnye-zazhimy-izgibateli
Метчики, рукоятки для метчиков и отверток
metchiki-rukoyatki-dlya-metchikov-i-otvertok
Осциляторные пилы, дрели
ostsilyatornye-pily-dreli
Отвертки
otvertki
Пильные полотна, РКС, пилы, ложки
pilnye-polotna-rks-pily-lozhki
Сверла, фрезы, направители
sverla-frezy-napraviteli
Элеваторы, распаторы, долота, молотки
elevatory-raspatory-dolota-molotki
Разное
raznoe
Интрамедуллярный остеосинтез
intramedullyarnyy-osteosintez
Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез
blokiruemyy-intramedullyarnyy-osteosintez
Пластины
plastiny
Проволока, спицы, шайбы
provoloka-spitsy-shayby
ТТА
tta
ТТО
tto
Разное
raznoe
Шовный материал
shovnyy-material
Кетгут простой/хромированный
ketgut-prostoy-khromirovannyy
PGA/SAFIL
pga-safil
PGLA90/NOVOSYN
pgla90-novosyn
PGC25/MONOSYN
pgc25-monosyn
PDX/MONOPLUS
pdx-monoplus
Шелк
shelk
Нейлон/DAFILON
neylon-dafilon
Полиэстер
poliester
Полипропилен/PREMILENE
polipropilen-premilene
Супрамид
supramid
Сталь
stal
Шовный материал для CCL, Hip Toggle
shovnyy-material-dlya-ccl-hip-toggle
Разное
raznoe
Шовный материал АКЦИЯ
shovnyy-material-aktsiya
Шовный материал просрочка
shovnyy-material-prosrochka
Инструмент неврологический
instrument-nevrologicheskiy
Кюретки
kyuretki
Пинцеты
pintsety
Шпатели
shpateli
Экскаваторы
ekskavatory
Разное
raznoe
Транспедикуляры
transpedikulyary
Машинки для стрижки животных
mashinki-dlya-strizhki-zhivotnykh
imya